Қызметтің негізгі қаржылық көрсеткіштері (қазақстандық миллион теңгемен)

Көрсеткіш 2017 жыл*
(қайта есептелген)
2018 жыл*
Өнім сатудан және қызмет
көрсетуден түскен табыс
277 046** 436 632
соның ішінде уран
өнімін сатудан түскен табыс
207 788 368 325
Өткізудің өзіндік құны
209 934** 313 817
Операциялық пайда
32 602** 77 480
Жыл ішіндегі пайда
139 154 380 266
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
меншік иелеріне қатысты жиынтық кіріс
138 837 365 664
Жылдың соңындағы ақша қаражаты мен олардың эквиваленттері
239 936 128 819
Несиелер мен қарыздар
121 284 199 690
Жариаланган дивидендтер
65 849 161 661

*2018 ж. шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес
**Қаржылық ақпарат "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС тоқтатылған қызмет ретінде жіктелуіне байланысты қайта есептелген.

Қызметтің негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіш 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Уранды өндіру, барлығы,
тонналар
23 607 24 586 23 321 21 705
ЕТҰ барлығына қатысу үлесі
бойынша уран өндіру,
тонналар
12 766 13 095 12 093 11 476